Obchodní podmínky pro službu Vyhledání letenky na Bali

Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro službu „Vyhledání letenky na Bali“ a nevztahují se na další služby nabízené na balimynahvillas.cz.

Provozovatel webu:
Bali Mynah Resort
Jl. Sandat
Desa Cengiling
Jimbaran, Kuta Selatan
Bali, Indonésie
+6282145247262
info@balimynahvillas.com

Prodávající služby „Vyhledání letenky na Bali“:
Bohuslav Trávníček
Úlehlova 485
69145 Podivín
IČ 06627374
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku
letenky@balimynahvillas.com
(dále v textu jako „Prodávající“)

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese balimynahvillas.cz (dále je „webová stránka“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Cena služby

 1. Informace o službě, včetně uvedení ceny služby a její hlavních vlastností, jsou uvedeny u služby na webové stránce. Cena služby zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na webové stránce. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace služby umístěná na webové stránce je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby.
 3. Případné slevy z kupní ceny služby nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Obsahem služby „Vyhledání letenky na Bali“ je zaslání informací klientovi s možnostmi rezervace letenky na Bali dle jeho zaslaných požadavků přes objednávkový formulář.​ Rezervaci letenky i platbu letenky neprovádí Provozovatel ani Prodávající a ani ji nijak nezprostředkovávají. Rezervaci a platbu letenky provádí Kupující individuálně sám a neprobíhá na webu balimynahvillas.cz. Provozovatel ani Prodávající negarantují dostupnost letenky ani její cenu.
 2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Kupující provádí objednávku služby vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 4. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu, specifikuje požadavky a způsob platby.
 5. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
  vložil. Objednávku odešle kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 6. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky Prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 8. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku emailem Prodávajícímu, který je uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny služby na webové stránce, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání služby

 1. Cenu služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně bankovním převodem z českého účtu na bankovní účet Prodávajícího č. 1277710026/3030 vedený u Air Bank.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním služby není zálohou.
 5. Služba je kupujícímu dodána na email uvedený v objednávce.
 6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 7. Platba je možná pouze v českých korunách (Kč).

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne doručení služby.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám provozovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží provozovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu provozovatele.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky a užívat je nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 6. června 2018.

Máte naplánovanou dovolenou ve Vašem kalendáři?
Zde zjistíte, které ubytování pro Vás máme volné!

Kontakt

Jl. Sandat
Desa Cengiling
Jimbaran, Kuta Selatan

Napište nám

2 + 10 =

Kdo jsme?

Bali Mynah Resort nachází v oblasti Jimbaran na Bali. Vznikl před 3 lety a koncem roku 2017 jsme celý komplex rozšířili, aby si zde mohl užít dovolenou každý, podle svých představ.

i

Chci odebírat novinky

14 + 6 =